Laster inn bilder /images/slideshow/1/
  • 20012012_115105.jpg
  • 18012012_110105.jpg
  • 20012012_114723.jpg
  • 20012012_112319.jpg
  • 20012012_123310.jpg
  • 20012012_113645.jpg
  • 28112011_202228.jpg

Innovative technology for a better world


Få vårt nyhetsbrev
Tidligere nyhetsbrev
Klyngen får 1 million fra Innovasjonsrammen 2016
15.08.2016

Innovasjon Norge har tildelt NCE MNT 1 million i dedikerte midler for å realisere nye ideer gjennom innovasjonssamarbeid. Medlemsbedriftene inviteres nå til å sende inn søknader for igangsetting av nye prosjekter.  

Søknader mottas frem til 1. desember 2016, men behandling skjer fortløpende.  

Les mer om vilkår og hvordan søke på (http://norinclu.no/sokerguide/)


Om innovasjonsrammen

Formål

Stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter. Et sentralt poeng med innovasjonsrammen er at den skal være utløsende for gode prosjekter som det er vanskelig å starte opp ellers, og at den bidrar til at viktige samarbeidsmuligheter kommer raskere i gang. 

 

Tidligfinansiering - Rask saksbehandling - Klyngen står for prioriteringen

Klynger som har fått tildelt ramme, kan trekke på denne etter en forenklet saksbehandling basert på en sjekkliste. 

 

Mobiliseringsprosjekter

•Kan motta opp til 100.000 kroner i risikodeling etter en rask saksbehandling

•Ideer/prosjekter som er, eller med stor sannsynlighet vil bli et samarbeidsprosjekt

•Skal brukes til å foreta nødvendige avklaringer før det eventuelt kan søkes om støtte for videre utvikling:

•utviklingsmidler (forprosjekt og hovedprosjekt) fra IFU/OFU

•Forskningsrådets store programmer/brukerstyrte innovasjonsprogrammer

•Innovasjon Norges tjenester

•Regionale Forskningsfond

•VRI


Konseptualiseringsprosesser

•Idè og prosjektutvikling på områder som er nye teknologisk eller funksjonelt (bruksområde)

•Verifisere om teknologien kan utvikles i tråd med målsettingen og å utvikle en god forretningsmodell.

•Det nye produktet eller systemet skal forventes å ligge i forkant av markedsutviklingen globalt, og ha et reelt markedspotensial.


Mal prosjektsøknad

Søknaden sendes til klyngeleder roger.dalseg@nce-mnt.no

soknadsmal.docx (100 kb)


 

Støttesatser - statsstøtteregelverket

Tilskudd fra Innovasjonsrammen 2016 gis i tråd med regelverket for støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter i EØS-regelverket for statsstøtte. Regelverket gjelder prosjekter med formål om å utvikle nye produksjonsmetoder, produkter eller tjenester. Det skilles i regelverket mellom ulike stadier for FoU. 

  • Industriell forskning; maksimal støttesats 50% 
  • Eksperimentell utvikling; maksimal støttesats 25%
  • Forstudier; maksimal støttesats 50%

Innovasjon Norges policy for Innovasjonsrammen er at totalt offentlig støtte per prosjekt ikke kan overstige 60%. Det er ikke satt noen krav til når prosjektene skal være ferdigstilt, men prosjektene skal være igangsatt senest 1.desember 2016. 


      

Nyhetsarkiv